Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych - wyd. 2

 

 

Seria: Metodyki
Format: B5
ISBN: 978-83-8092-419-2

Stan prawny: 1 lipca 2016 r.
wydanie 2. zaktualizowane i uzupełnione
 

Jarosław Zagrodnik – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Pro­cesowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny; zajmuje się problematyką uprawnień pokrzywdzonego, działalnością procesową obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym, zagadnieniami systemowymi dotyczącymi przebiegu postępowania karnego w stadium przygotowawczym i jurysdykcyjnym, zagadnieniami z zakresu materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego, a także kwestią odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz międzynarodowej współpracy w sprawach karnych; opiniuje projekty zmian legislacyjnych dotyczących postępowania karnego i postępowania karnego skarbowego dla Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych; od ponad 10 lat współpracuje z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w ramach szkoleń z prawa i procesu karnego skarbowego oraz w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej; prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich z prawa i procesu karnego, prawa i procesu karnego skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia; autor i współautor kilkudziesięciu publi­kacji o charakterze naukowym i dydaktycznym, głównie z dziedzin prawa karnego procesowego i pra­wa karnego skarbowego.

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją przedstawiającą w sposób kompleksowy działalność obrońcy i pełnomocnika na gruncie przebiegu procesu karnego i procesu karnego skarbo­wego, uwzględniającą najnowsze, systemowe zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie 15 kwietnia 2016 r.

Podstawowym założeniem publikacji jest dostarczenie praktycznie użytecznej wiedzy i wskazówek dotyczących roli procesowej obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbo­wym. Z tego względu rozważania o charakterze teoretycznym ustępują pierwszeństwa analizie sposobów i możliwości działania obrońcy i pełnomocnika we wskazanych postępowaniach, która w znacznej mierze opiera się na bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego w tym zakresie. Omówienie zagadnień teoretycznych, a także ocena niektórych rozwiązań normatywnych stanowią niezbędne podłoże dla szczegółowego omówienia działalności procesowej obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i pro­cesie karnym skarbowym.

Opracowanie zawiera również 50 wzorów pism procesowych, uzupełnionych i uaktualnionych, które będą pomocne w codziennej praktyce adwokatów i radców prawnych.

Metodyka jest przeznaczona przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz studentów wydziałów prawa, w szczególności przygotowujących się do egzaminów aplikacyjnych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki procesu karnego.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.
 

 

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.