Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów

Przedmowa

 

Rozdział I. Podstawowe założenia udziału obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym

1. Uwagi ogólne

2. Pozycja prawna i granice działania obrońcy w procesie karnym i procesie karnym skarbowym

2.1. Pozycja prawna obrońcy w procesie karnym

2.1.1. Uwagi wprowadzające

2.1.2. Obowiązek działania na korzyść oskarżonego

2.1.3. Samodzielność obrońcy

2.2. Granice legalności działania obrońcy

3. Pozycja prawna i granice działania pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym

4. Obrona i pełnomocnictwo obligatoryjne

5. Sposoby zawiązania stosunku obrony i stosunku pełnomocnictwa

5.1. Ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika z wyboru

5.2. Wyznaczenie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu

6. Zakres umocowania do działania w roli obrońcy lub pełnomocnika

7. Udzielenie substytucji przez obrońcę lub pełnomocnika

 

Rozdział II. Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym

1. Uwagi ogólne

2. Działalność adwokata i radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym w fazie in rem

 

2.1. Działalność pełnomocnika związana z zainaugurowaniem procesu karnego i procesu karnego skarbowego  

 

2.2. Aktywność adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w sprawach karnych skarbowych

2.3. Działalność adwokata i radcy prawnego w związku z zatrzymaniem właściwym

2.3.1. Podstawy zatrzymania właściwego

2.3.2. Kontakt adwokata lub radcy prawnego z zatrzymanym

2.3.3. Kontrola zażaleniowa zatrzymania

3. Działalność obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym skierowanym przeciwko osobie

3.1. Rola obrońcy w związku z przedstawieniem zarzutów podejrzanemu

3.1.1. Uwagi wprowadzające

3.1.2. Informacja o treści zarzutów stawianych podejrzanemu

3.1.3. Udział w przesłuchaniu podejrzanego 120

3.1.4. Inicjowanie czynności uzupełniających składających się na instytucję przedstawienia zarzutów

3.1.5. Zmiana lub rozszerzenie zarzutów

3.2. Uprawnienia obrońcy i pełnomocnika do przeglądania akt sprawy

3.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych w postępowaniu przygotowawczym

3.3.1. Udział obrońcy i pełnomocnika w tzw. czynnościach niepowtarzalnych

3.3.2. Udział obrońcy i pełnomocnika w przesłuchaniu świadka przez sąd w wypadkach określonych w art. 185a–185c k.p.k.

3.3.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach przez nich zawnioskowanych

3.3.4. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach związanych z powołaniem biegłego

3.3.5. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych czynnościach dowodowych w postępowaniu przygotowawczym

3.4. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych wynikających z końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego

3.5. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych czynnościach procesowych w postępowaniu przygotowawczym

3.6. Wnioski obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym

3.6.1. Uwagi wprowadzające

3.6.2. Inicjatywa dowodowa obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym

3.6.3. Inicjowanie przez obrońcę i pełnomocnika skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego

3.6.4. Inicjowanie kontroli odwoławczej przez obrońcę i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym

3.6.5. Wnioski obrońcy i pełnomocnika składane w trybie art. 9 § 2 k.p.k.

3.6.6. Inne wnioski obrońcy i pełnomocnika składane w postępowaniu przygotowawczym

3.7. Prywatne gromadzenie dowodów lub informacji o charakterze dowodowym przez obrońcę i pełnomocnika oraz ich wykorzystanie w procesie karnym

3.8. Działalność obrońcy w związku z zastosowaniem i przedłużeniem tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym

3.9. Prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia

3.9.1. Warunki uzyskania prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia

3.9.2. Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia

3.9.3. Warunki formalne subsydiarnego aktu oskarżenia

 

Rozdział III. Działalność obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem I instancji

1. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ramach wstępnej kontroli oskarżenia

1.1. Czynności obrońcy i pełnomocnika na etapie kontroli warunków formalnych aktu oskarżenia

1.2. Doręczenie aktu oskarżenia. Odpowiedź na akt oskarżenia

1.3. Działalność obrońcy i pełnomocnika w ramach wstępnego badania sprawy przez sąd

1.3.1. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniach wyrokowych

1.3.2. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniach sądu w kwestii bezwarunkowego umorzenia postępowania karnego

1.3.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych posiedzeniach w ramach wstępnego badania sprawy

2. Dostęp obrońcy i pełnomocnika do akt sprawy w postępowaniu sądowym

3. Udział obrońcy w czynnościach związanych z przygotowaniem rozprawy głównej. Posiedzenie przygotowawcze

4. Działalność obrońcy i pełnomocnika w toku rozprawy głównej

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Porządek rozprawy głównej

4.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w części wstępnej rozprawy głównej

4.4. Wyłączenie jawności rozprawy głównej

4.5. Przewód sądowy

4.5.1. Model postępowania dowodowego na rozprawie głównej

4.5.2. Wniosek dowodowy

4.5.3. Otwarcie przewodu sądowego

4.5.4. Przesłuchanie oskarżonego

4.5.5. Przesłuchanie podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej

4.5.6. Dalsze postępowanie dowodowe

4.5.6.1. Przesłuchanie świadka

4.5.6.2. Dowód z opinii biegłego

4.5.6.3. Dowód z dokumentu

4.5.6.4. Inne dowody przeprowadzane na rozprawie głównej. Rekwizycyjne przeprowadzenie dowodu

4.5.6.5. Zmiana kwalifi kacji prawnej

4.5.6.6. Przerwa i odroczenie rozprawy

4.6. Przemówienia stron

5. Czynności końcowe w sądzie I instancji

5.1. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie

5.2. Uzupełnienie wyroku

5.3. Klauzula wykonalności

 

Rozdział IV. Działalność obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu apelacyjnym

1. Uwagi ogólne

2. Dopuszczalność skargi apelacyjnej obrońcy i pełnomocnika

3. Termin do wniesienia skargi apelacyjnej

4. Wymagania formalne skargi apelacyjnej obrońcy i pełnomocnika

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Zakres zaskarżenia

4.3. Zarzuty odwoławcze

4.3.1. Uwagi wprowadzające

4.3.2. Obraza przepisów prawa materialnego

4.3.3. Obraza przepisów prawa procesowego

4.3.4. Błąd w ustaleniach faktycznych

4.3.5. Rażąca niewspółmierność kary

4.3.6. Ograniczenia w podnoszeniu zarzutów

4.4. Wnioski odwoławcze

4.5. Uzasadnienie skargi apelacyjnej

5. Odpowiedź na apelację

6. Modyfi kacja skargi apelacyjnej

7. Cofnięcie skargi apelacyjnej

 

 

8. Kierunek środka odwoławczego. Zakaz reformationis in peius

 

9. Rozprawa apelacyjna

9.1. Uwagi wprowadzające

9.2. Udział obrońcy i pełnomocnika w rozprawie apelacyjnej

9.3. Część wstępna rozprawy apelacyjnej

9.4. Przewód sądowy

9.4.1. Sprawozdanie sędziego sprawozdawcy

9.4.2. Dalsza część przewodu sądowego

9.5. Przemówienia stron

10. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie

 

Rozdział V. Wniesienie nadzwyczajnych środków zaskarżenia przez obrońcę i pełnomocnika

1. Uwagi ogólne

2. Kasacja

2.1. Uwagi wprowadzające

2.2. Dopuszczalność wniesienia kasacji przez stronę

2.3. Podstawy kasacji

2.3.1. Uwagi wprowadzające

2.3.2. Uchybienia wymienione w art. 439 § 1 k.p.k.

2.3.3. Inne rażące uchybienie przepisom prawa

2.4. Termin do wniesienia kasacji

2.5. Wymagania formalne skargi kasacyjnej

2.5.1. Uwagi wprowadzające

2.5.2. Zakres zaskarżenia

2.5.3. Zarzuty kasacyjne

2.5.4. Wnioski kasacyjne

2.5.5. Uzasadnienie skargi kasacyjnej

2.5.6. Przymus adwokacko-radcowski

2.5.7. Opłata od kasacji

2.6. Kontrola wymagań formalnych kasacji stron

3. Wniosek o wznowienie postępowania

3.1. Uwagi wprowadzające

3.2. Dopuszczalność wniosku o wznowienie postępowania

3.3. Podstawy wznowienia postępowania na wniosek

3.4. Warunki formalne wniosku o wznowienie postępowania

4. Skarga na wyrok sądu odwoławczego

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Dopuszczalność wniesienia skargi na wyrok sądu odwoławczego i termin do jej wniesienia

4.3. Wymagania formalne skargi na wyrok sądu odwoławczego

 

Wykaz podstawowej literatury

 

Wzory pism

Wzór nr 1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

Wzór nr 2. Wniosek o ściganie

Wzór nr 3. Cofnięcie wniosku o ściganie

Wzór nr 4. Zgłoszenie obrońcy w postępowaniu karnym wraz z wnioskiem na podstawie art. 317 § 1 k.p.k. o dopuszczenie obrońcy do udziału w czynności procesowej

Wzór nr 5. Wniosek obrońcy o umorzenie postępowania

Wzór nr 6. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego (czynny żal)

Wzór nr 7. Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego

Wzór nr 8. Zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonego na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2016 r., sygn. akt Ds. 1257/15, doręczone w dniu 1 marca 2016 r., o zawieszeniu śledztwa

Wzór nr 9. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór nr 10. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

Wzór nr 11. Zażalenie obrońcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 26 lutego 2016 r., sygn. akt II K 231/15, doręczone obrońcy w dniu 1 marca 2016 r., o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie

Wzór nr 12. Wniosek o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego

Wzór nr 13. Zażalenie na zarządzenie Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt 3 Ds. 124/16, o odmowie udostępnienia obrońcy podejrzanego akt toczącego się postępowania przygotowawczego

Wzór nr 14. Wniosek dowodowy

Wzór nr 15. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2016 r., sygn. akt II Ko 1476/16, doręczone w dniu 28 maja 2016 r., dotyczące zezwolenia na przesłuchanie skarżącego przez Prokuratora Rejonowego w Bielsku-Białej w sprawie o sygn. akt 2 Ds. 456/15

Wzór nr 16. Zażalenie pełnomocnika skarżącego na postanowienie z dnia 14 czerwca 2016 r. dotyczące przeszukania oraz sposobu jego przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kętach w dniu 15 czerwca 2016 r.

Wzór nr 17. Zażalenie obrońcy podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 kwietnia 2016 r., wydane na wniosek Prokuratora Rejonowego w Kaliszu w sprawie o sygn. akt 3 Ds. 257/16, zarządzające kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych

Wzór nr 18. Zażalenie obrońcy na zarządzenie Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 maja 2016 r. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanej Krystyny Kowalskiej

Wzór nr 19. Zażalenie obrońcy podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Brodnicy z dnia 12 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 235/16, o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy

Wzór nr 20. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt II Ko 27/16, o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany na poręczenie majątkowe

Wzór nr 21. Wniosek obrońcy o uchylenie tymczasowego aresztowania

Wzór nr 22. Wniosek obrońcy podejrzanego o zmianę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe

Wzór nr 23. Zażalenie obrońcy oskarżonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 września 2016 r., sygn. akt II K 272/15, o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego

Wzór nr 24. Zażalenie obrońcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 18 kwietnia 2016 r., sygn. akt II Ko 1258/16, o nałożeniu kary pieniężnej na obrońcę

Wzór nr 25. Zażalenie obrońcy podejrzanego na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie z dnia 2 maja 2016 r., sygn. akt 2 Ds. 213/16, o zabezpieczeniu majątkowym, doręczone obrońcy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w Krakowie w dniu 4 czerwca 2016 r.

Wzór nr 26. Zażalenie na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Płocku z dnia 6 stycznia 2016 r. o umorzeniu postępowania przygotowawczego, którego odpis doręczono pełnomocnikowi w dniu 8 stycznia 2016 r.

Wzór nr 27. Akt oskarżenia

Wzór nr 28. Wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Wzór nr 29. Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego

Wzór nr 30. Wniosek obrońcy oskarżonego o skierowanie sprawy na posiedzenie sądu w celu umorzenia postępowania karnego

Wzór nr 31. Wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości

Wzór nr 32. Wniosek o wyłączenie sędziego ze względu na okoliczności mogące wywoływać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności w sprawie

Wzór nr 33. Oświadczenie pełnomocnika o działaniu pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Wzór nr 34. Zawiadomienie o wypowiedzeniu stosunku obrończego

Wzór nr 35. Wniosek obrońcy wyznaczonego z urzędu o zwolnienie z obowiązków i wyznaczenie innego obrońcy z urzędu

Wzór nr 36. Wniosek obrońcy o sprostowanie protokołu rozprawy

Wzór nr 37. Wniosek obrońcy skazanego o prawidłowe zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności

Wzór nr 38. Wniosek obrońcy oskarżonego o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

Wzór nr 39. Zażalenie obrońcy oskarżonego na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt II K 176/15, o odmowie przyjęcia apelacji oskarżonego Romana Górnego, doręczone obrońcy w dniu 4 kwietnia 2016 r.

Wzór nr 40. Pismo obrońcy w sprawie cofnięcia apelacji

Wzór nr 41. Apelacja obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 11 kwietnia 2016 r., sygn. akt II K 134/15, doręczonego obrońcy oskarżonego w dniu 22 kwietnia 2016 r.

Wzór nr 42. Apelacja obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt II K 794/16, doręczonego obrońcy w dniu 6 czerwca 2016 r.

Wzór nr 43. Apelacja obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt II K 145/16, doręczonego oskarżonemu w dniu 3 czerwca 2016 r.

Wzór nr 44. Apelacja pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 13 maja 2016 r., sygn. akt II K 963/16

Wzór nr 45. Odpowiedź obrońcy oskarżonego na apelację

Wzór nr 46. Wniosek o wniesienie kasacji

Wzór nr 47. Kasacja obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt I AKa 114/16, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2016 r., sygn. akt II K 948/15

Wzór nr 48. Informacja o braku podstaw do wniesienia kasacji

Wzór nr 49. Wniosek o wznowienie postępowania karnego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 4 grudnia 2015 r., sygn. akt III K 234/14, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI Ka 14/16

Wzór nr 50. Skarga pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23 maja 2016 r., sygn. akt VI Ka 253/16, uchylający wyrok Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście w Krakowie z dnia 8 stycznia 2016 r., sygn. akt II K 812/15, i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania, doręczony obrońcy oskarżonego w dniu 14 czerwca 2016 r.